Uitbrengen van adviezen

De Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B & W over de verschillende onderwerpen die spelen op het gebied van samenlevingszaken.
Zo’n advies wordt voorbereid door een werkgroep die is samengesteld uit leden van de Adviesraad en de Deskundigenpool. De werkgroepen kunnen daarnaast gebruik maken van externe deskundigen.
Het concept advies wordt behandeld en vastgesteld door de voltallige Adviesraad, waarbij een integrale afweging plaatsvindt. Het definitieve advies wordt vervolgens aangeboden aan B & W.

U kunt deze adviezen, voor zover de onderwerpen op dit moment openbaar zijn, lezen door in onderstaand overzicht het betreffende vakje aan te klikken.
Verdere informatie over deze onderwerpen en besluiten hierover door B & W, kunt u vinden op de website van de gemeente Maassluis.

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF Reactie Gemeente
Adviesraad 01-11 B & W Advies over Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en vrouwenopvang PDFPDFPDF
Adviesraad 20-10 B & W Advies re-integratieverordening Participatiewet PDF
Adviesraad 20-10 B & W Advies wijzigingsverordening Jeugdhulp Maassluis 2023 PDF
Adviesraad 19-06 B & W Ongevraagd advies over de Buurtcirkel PDF PDF
Adviesraad 30-01 B & W Advies Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen PDF Adviezen overgenomen
Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF Reactie Gemeente
Adviesraad 05-09 B & W Reactie op Plan van Aanpak Doelgroepenvervoer MVS PDF PDF
Adviesraad 05-09 B & W Advies over Concept Verordening Jeugdmodel PDF
Adviesraad 20-06 B & W Advies over Uitvoeringsprogramma Onderwijskansen PDF Adviezen overgenomen
Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF Reactie Gemeente
Sociaal Beleid 10-11 B & W Strategische Visie Werk en Inkomen 2022/2025 PDF PDF
Wmo en Ouderen 09-06 Consultatie door gemeente Uitvoeringsplan Samen Gezond PDF PDFPDF
Wmo en Ouderen 29-04 B & W Concept Uitvoeringsplan Wmo Maassluis PDF PDF
Adviesraad 15-03 B & W Beleidsnotitie Stroomopwaarts PDF PDF
Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF Reactie Gemeente
Adviesraad 01-05 B & W Advies “Regionale koers handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ 2020-2024″ PDF PDF
Adviesraad 20-03 B & W Advies Concept
Ontwikkelagenda Ouderen
PDF PDF
Adviesraad 19-06 B & W Uitvoeringsnota Onderwijskansenbeleid PDF
Adviesraad 23-01 Adviesraad Regionale Visie en Activiteitenplan “Armoede en Schulden” PDF PDF
Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF Reactie Gemeente
Adviesraad 10-09 B & W Regiovisie “Geweld hoort nergens thuis” PDF PDF
Adviesraad 17-07 B & W Ontwikkelagenda Jeugd PDF PDF
Adviesraad 02-07 Adviesraad Ontwikkelagenda Ouderen PDF PDF
Adviesraad 28-04 B & W Clientenparticipatie Stroomopwaarts PDF PDF
Adviesraad 10-04 B & W Nota “Samen Doen” PDF PDF
Adviesraad 30-01 B & W Visie Veranderopgave Inburgering PDF PDF

2018

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
Adviesraad 28-11 Adviesraad Reactie op Motie 12 inzake Duurzaamheid PDF
Adviesraad 28-11 B&W Beleidsvisie integratie “Samen naar een gedeelde toekomst” PDF
Adviesraad 28-11 Adviesraad Advies over programma Langer Thuis PDF
Adviesraad 21-6 B&W Behoefteraming Wonen met Zorg PDF


2017

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
Adviesraad 26-10 B&W Visiedocument VraagRaak PDF
Adviesraad 03-09 B&W Meedoen in Maassluis PDF
Sociaal Beleid 20-06 B&W Passend Onder Dak PDF
Jeugd 10-06 Adviesraad Leerlingenvervoer PDF
Jeugd 06-03 B & W Verordening Jeugdhulp PDF

2016

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
Sociaal Beleid 28-10 B & W Reactie op het Beleidsplan en het uitvoeringsplan Handhaving MVS 2016 t/m 2019 PDF
Sociaal Beleid 27-10 B & W Advies inzake het activiteitenplan schuldhulpverlening MVS 2016-2019 PDF
Sociaal Beleid 27-10 B & W Advies over het concept-activiteitenplan Armoedebestrijding MVS 2016-2019 PDF
Sociaal Beleid 10-10 Ongevraagd Betere voorlichting gemeente over voorzieningen voor mensen met een minimuminkomen PDF
Sociaal Beleid 28-05 B & W Advies Armoedebeleid MVS 2016 t/m 2019 – Deel 2 PDF
Sociaal Beleid 19-05 B & W Beleidsplan Aanpak Schulden MVS 2016 t/m 2019 – Deel 2 PDF
Sociaal Beleid 18-03 B & W Beleidsplan Schuldhulpverlening PDF
Sociaal Beleid 18-03 B & W Armoedebeleid MVS 2016 t/m 2019 PDF

2015

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
Sociaal Beleid 10-12 Adviesraad Bevordering “Beschut Werk” PDF
Sociaal Beleid 10-12 Adviesraad Deel 2 Studietoelage Jongeren met een Arbeidsbeperking PDF
Sociaal Beleid 04-11 Adviesraad Bevordering Vrijwilligerswerk PDF
WMO en Jeugd 22-07 Adviesraad Veilig Thuis, regiovisie en aanpak MVS PDF
Sociaal Beleid 26-06 B & W Beleidsregels Participatiewet 2015-2 PDF
Sociaal Beleid 02-06 Adviesraad Integratie Wijkteams PDF
Sociaal Beleid 20-05 Adviesraad Hoogte Studietoelage Jongeren met een Arbeidsbeperking PDF
WMO 18-05 B & W Naar een structureel kader voor handhaving en toezicht op grond van de WMO 2015 PDF
Sociaal Beleid 04-03 B & W Beleidsregels Participatiewet PDF

2014

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
Sociaal Beleid 29-10 B & W Concept Beleidsnotitie Participatiewet en bijbehorende verordeningen. PDF
Jeugd 10-10 B & W Concept Beleidsnotitie Jeugdhulp 2015/2016 Concept Verordening Jeugdhulp Maassluis 2015. PDF
WMO 11-08 B & W Uitvoeringsbeleid en Verordeningen WMO. PDF
Sociaal Beleid 25-07 B & W Concept Kadernota Regionaal Participatiebedrijf Stroomopwaarts PDF
WMO 08-05 Kernteam decentralisatie AWBZ Sturing en Inkoop AWBZ/WMO en Beleid en Verordening WMO 2015 PDF
Sociaal Beleid 21-04 Adviesraad Duidelijkheid Beleid Arbeidsgehandicapten in Maassluis PDF
Sociaal Beleid 29-01 Adviesraad Vorming Stroomopwaarts PDF

2013

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
WMO 29-12 Adviesraad Het rapport “Evaluatie Proeftuin Maassluis 1e spoor” PDF
Jeugd 13-10 B & W Armoedebeleid voor Kinderen in Maassluis PDF
Jeugd 29-07 B & W Benutting VVSV gelden PDF
Sociaal Beleid 16-07 Adviesraad Reactie op rapport “Tevredenheid WWB Klanten” PDF
WMO 27-05 Adviesraad Veranderingen in de Zorg PDF
WMO 14-05 B & W Concept Beleidsplan “ Een Sterke Basis” PDF
Jeugd 14-05 B & W Concept Onderwijsvisie PDF

2012

Werkgroep Datum Op initiatief/verzoek van Onderwerp PDF
Adviesraad 26-12 Adviesraad Pilots Maatschappelijk aanbesteden PDF
WMO 26-11 B & W Benchmark WMO PDF
Sociaal Beleid 11-06 B & W Beleidsplan activerende Schuldhulpverlening PDF
Adviesraad 31-05 B & W Voorbereiding Beleid 2013 en volgende jaren PDF
Jeugd 23-04 Adviesraad Werk en Inkomen Jongeren in Maassluis PDF
Adviesraad 28-02 B & W Toekomstig Beheer en Exploitatie van Sportaccommodaties in Maassluis PDF