WERKPLAN EN JAARVERSLAG

De Adviesraad stelt jaarlijks een werkplan op. Dit plan (inclusief begroting) wordt ter goedkeuring voorgelegd aan B & W. Na afloop van een jaar wordt een verslag gemaakt van de werkzaamheden van de Adviesraad en de uitgebrachte adviezen.

WERKPLAN 2018: OVERHEVELING TAKEN NAAR GEMEENTE GOED VERLOPEN. VERDERE ONTWIKKELING BURGERPARTICIPATIE FORSE UITDAGING VOOR DE TOEKOMST.

Afgelopen jaren gaf de Adviesraad prioriteit aan het volgen van en adviseren over de drie transities op het gebied van Werk en Inkomen, Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp. Begin 2015 zijn veel regelingen in het kader van deze transities overgeheveld naar de gemeente. De Adviesraad heeft de uitwerking van deze transities door de gemeente scherp gevolgd. Sommige zaken werden door de gemeente in de jaren na 2015 uitgewerkt. Gesteld kan worden dat de gemeente Maassluis hier goed werk heeft geleverd. Ook in 2018 zullen onderdelen nog aandacht vragen, zoals bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de burgerparticipatie. In een tijd van toenemende individualisering geen eenvoudige opdracht. Burgers en Gemeente hebben hierin beide hun eigen taak.

In 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met de vorming van het nieuwe college zal de aandacht van de Adviesraad vooral uitgaan naar de plannen en doelen welke in het coalitieakkoord met betrekking tot het sociale domein worden vastgelegd. Een belangrijk punt voor de Adviesraad is, dat de gemeente gedegen evaluaties maakt van het ingezet beleid. Immers, “een beter beleid, begint door het weten wat goed gaat en wat er beter kan.”

WERKPLAN 2018 IN HET KORT

Het werkplan 2018 wordt, naast de eigen aandachtspunten, afgestemd op de thema’s die door de gemeente zijn geformuleerd.

De aandachtspunten vanuit de Adviesraad zijn, in het kort.

  • Werk en inkomen.
  • Bijstand en schuldhulpverlening.
  • Verschillende thema’s die samenhangen met immigratie en integratie.
  • Samenwerking in de uitvoering van maatschappelijke ondersteuningsactiviteiten.
  • Zorg bij ondersteuning van ouderen en dat in de breedste zin.
  • Woonvoorzieningen, gericht op zorg.
  • Jeugdhulp.

Een uitgebreide beschrijving van onze plannen en werkwijze vindt u in ons werkplan.

Klik hier voor de jaarverslagen van de afgelopen jaren

JAAR PDF
2017 PDF
2016 PDF
2015 PDF
2014 PDF
2013 PDF
2012 PDF
2011 PDF

© 2018 Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis
Privacy beleid