HET WERKVELD VAN DE ADVIESRAAD

De Adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders van Maassluis, gevraagd en ongevraagd, over het gemeentelijk beleid op het gebied van samenlevingszaken.
Samenlevingszaken gaan over onderwerpen die te maken hebben met het Sociaal Domein, waaronder de:

  • Wmo (inclusief gezondheid en wonen)
  • Participatiewet( inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening en werk en inkomen)
  • Jeugdwet
  • Wet Passend Onderwijs
Wat doen we niet

Beleidsuitvoering en belangenbehartiging behoren niet tot het werkveld van de Adviesraad.
Dat geldt ook voor beleidszaken op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, sport en cultuur.

DE LEDEN VAN DE ADVIESRAAD

De Adviesraad bestaat uit Maassluizers, die zich betrokken voelen bij de samenleving. Zij willen vanuit hun persoonlijke ervaring of expertise een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het gemeentelijk beleid. Zij hebben zitting in de Adviesraad op persoonlijke titel en hebben een onafhankelijke rol. Zij overleggen of adviseren niet over aangelegenheden waarbij sprake is van een zakelijk of persoonlijk belang.

Bekijk hier het Reglement Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis 2021.

Bekijk hier het Huishoudelijk Reglement van de Adviesraad Samenlevingszaken van de Gemeente Maassluis.